ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

e-Urzędnik

e-Urzędnik

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. certyfikat EPP e-Urzędnik jest kwalifikacją.

Certyfikat EPP e-Urzędnik jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności: posługiwania się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office) oraz aplikacjami internetowymi, w tym pocztą elektroniczną. Zakłada się więc, że przystępując do egzaminu EPP e-Urzędnik, kandydat będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z sylabusem certyfikatu co najmniej e-Citizen, aczkolwiek posiadanie tego certyfikatu nie jest formalnie wymagane. Kandydat przystępując do testu powinien umieć sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną.

Czas trwania egzaminu EPP e-Urzędnik: 45 minut

Znajomość zagadnień objętych certyfikatem jest niezbędna albowiem praca w dzisiejszym urzędzie wiąże się nieodłącznie z posiadaniem określonej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem w zakresie wymaganym do pracy z wykorzystaniem komputera. Kandydat znając sprzęt i oprogramowanie będzie zdolny do wykorzystania komputera w codziennej pracy w urzędzie, w szczególności do przetwarzania plików oraz folderów, a także będzie umiał pracować z graficznym interfejsem użytkownika (ikonami i oknami na ekranie komputerowym). W trakcie egzaminu weryfikowane są umiejętności posługiwania się takimi aplikacjami jak ePUAP, CEIDG, BIP, eWokandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacje organów podatkowych oraz inne serwisy zawierające bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

e-Urzędnik został opracowany przez grono wybitnych ekspertów PTI, specjalistów w dziedzinie certyfikacji umiejętności komputerowych oraz znawców problematyki zastosowania Internetu w administracji publicznej. Projekt certyfikatu powstał w konsultacji z urzędnikami kilku ministerstw.

Jeśli kandydat zdał egzamin EPP e-Urzędnik a legitymuje się także certyfikatem (lub ma zdane egzaminy, wymagane dla tego certyfikatu):

  • ECDL START/ECDL BASE – otrzymuje certyfikat ECDL Profile e-Urzędnik+,
  • ECDL CORE/ECDL STANDARD lub ECDL EKSPERT – otrzymuje certyfikat ECDL Profile e-Urzędnik++.

Rekomendowany, minimalny czas trwania szkolenia, przygotowującego do certyfikacji w ramach modułu EPP e-Urzędnik wynosi 16h.

Wzór certyfikatu EPP e-Urzędnik pokazano poniżej. Certyfikat EPP e-Urzędnik jest ważny bezterminowo.

 

schemat MODUŁÓW

Moduły EPP

 
 
 
 
 

e-Urzędnik

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat