ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

e-Nauczyciel

e-Nauczyciel

e-Nauczyciel jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Opisane poniżej certyfikaty składają się na Program EPP e-Nauczyciel. Program oparty jest na „Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej”. Do programu może przystąpić każdy czynny zawodowo nauczyciel.

System certyfikowania jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Spełnienie tego założenia ma doprowadzić do zmiany w pracy z uczniami w klasie i poza nią.

Certyfikaty opatrzone są znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Certyfikat EPP e-Nauczyciel

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:

 • zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,
 • realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.

EPP e-Nauczyciel TEST

Elementem Certyfikatu EPP e-Nauczyciel jest Certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST. Można go uzyskać w dowolnym momencie starania się o Certyfikat EPP e-Nauczyciel. Nauczyciel rozwiązuje w obecności egzaminatora w czasie 60 minut test, który obejmuje trzy obszary wymagań:

1.    Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2.    Nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
3.    Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

Część Praktyczna EPP e-Nauczyciel

W ramach części praktycznej nauczyciel powinien pokazać jak wykorzystuje TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do wyboru zaprezentowania swojego dorobku ma dwie alternatywne ścieżki: e-Teczka i Prezentacja on-line:

e-Teczka

 1. Przedstawia co najmniej trzy scenariusze lekcji (każda po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczynia się do podniesienia poziomu realizacji zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów.
 2. Przeprowadza lekcje w oparciu o te scenariusze i dokumentuje przebieg lekcji w sposób umożliwiający weryfikację celowości zastosowania technologii, aktywności nauczyciela i działania uczniów. Dokumentacja przebiegu lekcji zawiera materiały elektroniczne wykorzystane podczas zajęć, arkusz hospitacji dyrektora szkoły oraz drugiego nauczyciela, oraz ankiety uczniów i ankietę dyrektora szkoły. Dołączona winna być refleksja nauczyciela do przeprowadzonych lekcji.
 3. Bierze udział w co najmniej jednej formie doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej – potwierdza to odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub innym dokumentem.

Prezentacja on-line

Przygotowana przez nauczyciela prezentacja on-line dokumentuje jego umiejętności stosowania technologii w pracy z uczniami oraz we własnym rozwoju zawodowym. Powinna ona zawierać między innymi:

 • opis zorganizowanej przez nauczyciela lekcji otwartej;
 • scenariusz zajęć w wykorzystaniem TIK lub opis przykładu dobrej praktyki;
 • opis projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje społeczne i twórcze uczniów;
 • osobistą refleksję, która wskazuje na :
  • angażowanie uczniów w działania indywidualne i grupowe o charakterze innowacyjnym;
  • zmianę, jaka nastąpiła w stosowanych dotychczas przez nauczyciela metodach kształcenia;
  • kierunki i możliwości rozwoju nauczyciela z użyciem TIK.

Prezentacja powinna obejmować następujące obszary:

Obszar 1

Nauczyciel potrafi stworzyć taką sytuację, w której uczniowie angażują się w działania indywidualne i grupowe o charakterze innowacyjnym, są kreatywni i dążą do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania realnych problemów w środowisku internetu i nowych mediów:

 1. Uczniowie działają i myślą kreatywnie, identyfikując, rozwiązując i oceniając realne problemy dzięki i przy pomocy internetu i nowych mediów. Uczniowie są twórcami, generują pomysły i realizują je. Potrafię pomóc im w doborze środków i metod.
 2. Uczniowie działają w społecznościach on-line oraz współtworzą je przy pomocy różnych technologii i narzędzi komunikacyjnych.
 3. Uczniowie potrafią określać własne cele, weryfikować je i zastanawiać się nad własnym uczeniem się.

Obszar 2

Nauczyciel celowo stosuje i rozwija swoje metody kształcenia z użyciem technologii, zgodnie z celami szczegółowymi zapisanymi w podstawie programowej oraz współczesnymi wyzwaniami społeczeństwa uczącego się:

 1. Potrafi zastosować technologię do indywidualizacji kształcenia, uwzględniając potrzeby uczniów, w tym także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia, w których uczniowie wykorzystują TIK do realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć i projektów.
 3. Potrafi tworzyć lub adaptować i wykorzystywać narzędzia, serwisy i zasoby cyfrowe zgodnie z potrzebami moich uczniów.
 4. Potrafi korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych do realizacji zajęć, zachęcając uczniów do podobnych i samodzielnych zachowań.
 5. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić ocenę osiągnięć ucznia uwzględniającą jego sprawność oraz celowość stosowania metod i narzędzi TIK.

Obszar 3

Nauczyciel angażuje się w profesjonalny rozwój:

 1. Systematycznie podnosi swoje umiejętności związane z wykorzystaniem technologii, uczestnicząc w różnych formach kształcenia, także pozaformalnego (ustawiczne) i nieformalnego (samokształcenie).
 2. Współpracuje z innymi nauczycielami, wymieniając się doświadczeniami i pomysłami i korzystając przy tym z poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, forów, komunikatorów i innych.
 3. We współpracy z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami oraz lokalną społecznością realizuje projekty związane z rozwojem i wykorzystaniem nowych technologii w swojej szkole.
 4. Uwzględnia w swojej pracy wyniki badań oceniających wpływ technologii na osiągnięcia uczniów, modyfikując i wzbogacając stosowane przez siebie metody kształcenia.

Ułatwienia w zdobywaniu certyfikatu EPP e-Nauczyciel

Umowa pomiędzy PTI a Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) pozwala nauczycielom biorącym udział w programach przygotowanych przez CEO na potwierdzenie części praktycznej stosownym zaświadczeniem ukończenia programu:

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z Klasą 2.0”

Uzyskanie przez nauczycieli na koniec każdej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 Dyplomu świadczy o wykonaniu i opisaniu przez nich wszystkich zadań przewidzianych w programie. Dyplom stanowi dokumentację dla poświadczenia części praktycznej programu e-Nauczyciel po uiszczeniu przez nich opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł (plus VAT). W celu uzyskania Certyfikatu e-Nauczyciel, nauczyciele ci muszą jedynie zaliczyć w jednym z Centrów Egzaminacyjnych ECDL EPP e-Nauczyciel TEST, po wniesieniu standardowej opłaty 123 zł brutto. Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest ważny bezterminowo.

Dodatkowo, 50 najlepszych w danej edycji uczestników programu „Szkoła z klasą 2.0”, będzie miało możliwość przystąpienia do egzaminu e-Nauczyciel TEST za 1 zł (plus VAT).

Rządowy program „Cyfrowa szkoła”- zakończony

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/o-programie/historia

Program „Aktywna Edukacja” w ramach „Cyfrowa Szkoła” – zakończony

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola

 

Linki do pobrania:

 

schemat MODUŁÓW

Moduły EPP

 
 
 
 
 

e-Nauczyciel

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat