ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL Profile DIGCOMP

ECDL Profile DIGCOMP

Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.

ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W roku 2015 została wprowadzona seria certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, w celu umożliwienia zdobywania kwalifikacji i certyfikacji kompetencji nabywanych w ramach szkoleń finansowanych z EFS a określonych w ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP, przedstawionej jako standard wymagań dla prowadzonych szkoleń w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Standard wymagań został przygotowany na podstawie wyników projektu DIGCOMP, zrealizowanego przez Institute for Prospective Technological Studies w Sevilli, na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych (w tym ECDL), przeprowadzonej w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która umożliwiła przygotowanie ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework) – nazwanej ramą kompetencji DIGCOMP.

Zazwyczaj obszar wiedzy i umiejętności z sylabusa modułów ECDL jest znacznie szerszy od obszaru ramy DIGCOMP. W ramach jednego modułowego egzaminu ECDL sprawdzanych jest wiele kompetencji szczegółowych, wpisujących się w kompetencje odniesienia (modelowe, ramowe) ramy DIGCOMP. Moduły ECDL w różny sposób wpisują się w kompetencje odniesienia ramy DIGCOMP, pokrywając w efekcie całą ramę na poziomach zaawansowania A i B (niektóre moduły ECDL, szczególnie z grupy zaawansowanych, pokrywają także niektóre kompetencje na poziomie zaawansowania C).

WSZYSTKIE kompetencje odniesienia DIGCOMP są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A+B a także WSZYSTKIE  kompetencje odniesienia DIGCOMP o charakterze powszechnym (obszary 1, 2, 4 i kompetencja 3.1) są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A.

Dla obsłużenia ramy DIGCOMP na poziomie A+B – średnio zaawansowanym, przygotowano w roku 2015 początkowo  21 certyfikatów ECDL PROFILE (liczba ta stale wzrasta) dla różnych zestawów obszarów i kompetencji DIGCOMP (ceny netto, według cennika obowiązującego do 30 czerwca 2020):

 • ECDL PROFILE DIGCOMP 1: Informacja – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 2 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 2: Informacja + Komunikacja – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 2 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 3: Bezpieczeństwo – ECDL IT Security (S3) – 1 moduł ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 4: Informacja + Komunikacja + Bezpieczeństwo – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL IT Security (S3) – 3 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 5: Tworzenie treści – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 3 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 6: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 4 moduły ECDL, tożsamy z ECDL BASE,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 7: Tworzenie treści + Bezpieczeństwo – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) – 4 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 8: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) – 5 modułów ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 9 :Informacja + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 3 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 10: Informacja + Komunikacja + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 3 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 11: Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 2 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 12: Informacja + Komunikacja + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 4 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 13: Tworzenie treści + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 4 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 14: Informacja + Komunikacja +Tworzenie treści + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 5 modułów ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 15: Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 5 modułów ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 16: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 6 modułów ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 17: Rozwiązywanie problemów – ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 1 moduł ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 18: po 1-3 kompetencje z każdego z obszarów ramy DIGCOMP na poziomie zaawansowania A – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 1 moduł ECDL (certyfikat dotyczy kompetencji we wszystkich obszarach ramy DIGCOMP, aczkolwiek nie wszystkich kompetencji),
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 19: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Web Editing (S6) + ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 6 modułów ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 20: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL IT Security (S3) + ECDL CAD (S8) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 5 modułów ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 21: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści +  Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL CAD (S8) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 4 moduły ECDL,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 22: Informacja + Komunikacja + Bezpieczeństwo – ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) – 4 moduły ECDL.

Certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP pokrywające między innymi także obszar Tworzenie treści, zostały zaprojektowane z założeniem, że kompetencje 3.1 Tworzenie treści i 3.2 Integracja i przetwarzanie treści dotyczą dwóch rodzajów treści: tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (w opisach kompetencji mowa o kilku rodzajach treści). Dla niektórych zastosowań wystarczający dla wypełnienia założeń ramy jest jednak jakikolwiek rodzaj treści – dla tych przypadków, zamiast dwóch modułów: ECDL Przetwarzanie tekstów i ECDL Arkusze kalkulacyjne, certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP będzie dotyczył tylko jednego z nich. Jeśli tym modułem jest ECDL Przetwarzane tekstów, to po numerze certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP będzie występowała litera T, jeśli zaś ECDL Arkusze kalkulacyjne – litera A. I tak na przykład – certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 14T, który (jak i ECDL PROFILE DIGCOMP 14) pokrywa obszary: Informacja + Komunikacja +Tworzenie treści + Rozwiązywanie problemów na poziomie zaawansowania A+B, składa się z 4 modułów: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9), zaś certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 16A, który (jak i ECDL PROFILE DIGCOMP 16) pokrywa obszary: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – na poziomie zaawansowania A+B, składa się z 5 modułów: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9). W taki sam sposób będą zbudowane certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP 5T, 5A, 6T, 6A, 7T, 7A, 8T, 8A, 13T, 13A, 14A, 15T, 15A, 16T, 17T, 17A. W specjalnych zastosowaniach można też korzystać z innych modułów grupy ECDL STANDARD, związanych z tworzeniem takich treści jak obrazy, strony internetowe, prezentacje, bazy danych, projekty organizacyjne, projekty techniczne – ale to wymaga indywidualnych ustaleń i budowy nowych rodzajów certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP.

Często pojawia się pytanie, które certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP pokrywają wszystkie 21 kompetencji z wszystkich 5 obszarów ramy DIGCOMP? Jeśli nie brać pod uwagę poziomu zaawansowania (czyli dopuszczamy niektóre kompetencje na poziomie A a inne na poziomie A+B) to takimi certyfikatami są: 5-modułowy ECDL PROFILE DIGCOMP 14 czy też 4-modułowe: ECDL PROFILE DIGCOMP 14A, ECDL PROFILE DIGCOMP 14T, ECDL PROFILE DIGCOMP 21.

Jeśli natomiast potrzebujemy potwierdzenia wszystkich 21 kompetencji na poziomie A+B, to takim certyfikatem są 6-modułowe: ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 19 czy też 5-modułowe: ECDL PROFILE DIGCOMP 16A, ECDL PROFILE DIGCOMP 16T, ECDL PROFILE DIGCOMP 19E i ECDL PROFILE DIGCOMP 19T, ECDL PROFILE DIGCOMP 20.

Dla pełnego obsłużenia obszarów Informacja i Komunikacja proponujemy – ze względu na odpowiednie wyposażenie kandydatów w kompetencje – weryfikację umiejętności dwoma modułami: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) i ECDL Podstawy pracy w sieci (B2). Z minimalistycznego punktu widzenia, wystarczyłby tylko jeden moduł – ECDL Podstawy pracy w sieci (B2), jako że pokrywa on pełne obszary kompetencji Informacja i Komunikacja na poziomie A+B. W związku z tym można realizować certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP 1, 2, 4, 9, 10, 12 w wersji minimalistycznej z literą M po numerze, które będą pomniejszone o moduł ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1). I tak certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 4M obejmie pełne 3 obszary Informacja, Komunikacja i Bezpieczeństwo a do weryfikacji tych kompetencji posłużą dwa moduły – ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) i ECDL IT Security (S3).

Certyfikacja ECDL uwzględnia weryfikację umiejętności tworzenia różnych treści i przetwarzania treści w ramach różnych aplikacji. Podstawowymi rodzajami treści, na których oparto konstrukcję wyżej wymienionych certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP (5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16) są teksty i arkusze kalkulacyjne. Jednakże istnieje także zapotrzebowanie na kwalifikacje cyfrowe związane z tworzeniem takich treści jak bazy danych, prezentacje, obrazy, projekty (przedsięwzięcia), strony internetowe czy projekty inżynierskie. I kompetencje 3.1 i 3.2 z ramy DIGCOMP mogą być wypełnione kompetencjami szczegółowymi, które są walidowane (poza modułami ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) i ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4)) także modułami ECDL Użytkowanie baz danych (S1), ECDL Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2), ECDL Edycja obrazów (S4), ECDL Zarządzanie projektami (S5), ECDL Web Editing (S6), ECDL CAD 2D (S8). Dla różnych kombinacji modułów tworzenia treści będą uruchamiane – w miarę pojawiania się takich potrzeb – nowe certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP. I tak na przykład pojawił się certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 19, obejmujący wszystkie 21 kompetencji ramy DIGCOMP, będący pochodną certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 16, w którym moduł ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) został zastąpiony modułem ECDL Web Editing (S6).

Przykładowo, certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 5, uzyskiwany po zdaniu egzaminów z modułów ECDL: B1, B3, B4 – będzie zaświadczał nabycie przez zdającego kompetencji z całego obszaru 3. Tworzenie treści na poziomie A + B a dodatkowo – z kompetencji 1.3, 2.1, 2.4, 4.1, 4.4, 5.1 na poziomie zaawansowania A i kompetencji DIGCOMP 1.3, 4.3 na poziomie zaawansowania B – zgodnie z sylabusami modułów B1, B3, B4, które powinny stanowić podstawę opracowania programu szkoleniowego.

Certyfikatami ECDL PROFILE DIGCOMP można także potwierdzać różnego rodzaju kompetencje szczegółowe, wypełniające kompetencje odniesienia (ramowe), przykładowo 3.1 i 3.2 z obszaru 3 – Tworzenie treści:

 • ECDL PROFILE DIGCOMP 51: ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) na poziomie A+B),
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 52: ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 53: ECDL Użytkowanie baz danych (S1) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 54: ECDL Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 55: ECDL Edycja obrazów (S4) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 56: ECDL Zarządzanie projektami (S5) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 57: ECDL Web Editing (S6) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 58: ECDL CAD 2D (S8) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 60: ECDL  Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL Użytkowanie baz danych (S1) + ECDL Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 61: ECDL Zaawansowane przetwarzanie tekstów (A1) na poziomie A+B+C,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 62: ECDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (A2) na poziomie A+B+C,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 63: ECDL Zaawansowane użytkowanie baz danych (A3) na poziomie A+B+C,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 64: ECDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna (A4) na poziomie A+B+C.

Pozostałe, nie opisane dotąd certyfikaty jednomodułowe to:

 • ECDL PROFILE DIGCOMP 50: ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 59: ECDL Współpraca online (S7) na poziomie A+B),
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 65: ECDL RODO (S11) na poziomie A+B+C.

a certyfikaty dwumodułowe to:

 • ECDL PROFILE DIGCOMP 41: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 42: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 43: ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 44: ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – na poziomie A+B,
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 45: ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – na poziomie A+B.

Warto mieć świadomość, że ponieważ do potwierdzania zdobytych przez uczestników szkoleń kompetencji trzeba zgodnie z „Wytycznymi…” użyć certyfikatów zewnętrznych, istniejących już na rynku, wiarygodnych, uznanych – program szkoleń należy dostosować do sylabusów wybranych certyfikatów; operacja odwrotna nie jest możliwa – nie można dostosować certyfikatu do programu szkolenia; nie można też użyć certyfikatu do potwierdzania tylko części kwalifikacji, objętych jego sylabusem.

Możliwe jest tworzenie certyfikatów ECDL Profile, zawierających – obok innych modułów – także egzamin e-Obywatel.

Poniżej podane są – po kliknięciu w odpowiedni moduł – opisy poszczególnych modułów, wchodzących w skład certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, ich sylabusy, dostępna literatura i informacje jak zdać egzamin.

schemat MODUŁÓW

Moduły BASE

 
 
 
 
 
B1

Podstawy pracy z komputerem

 
 
 
 
 
B2

Podstawy pracy w sieci

 
 
 
 
 
B3

Przetwarzanie tekstów

 
 
 
 
 
B4

Arkusze kalkulacyjne

Moduły STANDARD

 
 
 
 
 
S1

Użytkowanie baz danych

 
 
 
 
 
S2

Grafika menedżerska i prezentacyjna

 
 
 
 
 
S3

IT security

 
 
 
 
 
S4

Edycja obrazów

 
 
 
 
 
S5

Zarządzanie projektami

 
 
 
 
 
S6

Web editing

 
 
 
 
 
S7

Współpraca online

 
 
 
 
 
S8

CAD

 
 
 
 
 
S9

Rozwiązywanie problemów

 
 
 
 
 
S10

Podstawy programowania

 
 
 
 
 
S11

RODO

 
 
 
 
 
S12

Praca zdalna

Moduły ADVANCED

 
 
 
 
 
A1

Zaawansowane przetwarzanie tekstów

 
 
 
 
 
A2

Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

 
 
 
 
 
A3

Zaawansowane użytkowanie baz danych

 
 
 
 
 
A4

Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat